top of page

Noteikumi

1.1. Šie noteikumi (turpmāk tekstā - Noteikumi) sastādīti, lai garantētu Jūsu (turpmāk tekstā - Klients) un interneta veikala skinlovers.lv (turpmāk tekstā - Veikals) tiesības, noteiktu abu pušu pienākumus un atbildību. 

    1.2.Noteikumi tiek piemēroti, kad Klients jebkādā veidā vai formā izmanto Veikalu, veido Veikala piedāvāto preču pasūtījumu, veic šo preču apmaksu, sniedz personas vai citus datus, lasa Veikalā esošo informāciju, komentē, kā arī vērtē preces un, neaprobežojoties tikai ar to (turpmāk tekstā kopumā - Pakalpojumi).
    1.3.Noteikumi tiek uzskatīti par līgumu, kas tiek noslēgts starp Klientu un SIA MT GROUP (turpmāk tekstā - Administrators) (uzņēmuma kods 40103398954, jur. adrese Ķeguma iela 60-27, Rīga, LV-1084).
    1.4.Klients, izveidojot pasūtījumu, apstiprina, ka ir rūpīgi izlasījis visus Noteikumus, sapratis to saturu un bez jebkādām ierunām piekrīt visiem Noteikumos izklāstītajiem nosacījumiem un apņemas tos ievērot. Ja klients nepiekrīt bez ierunām un neatsaucami pieņemt un ievērot visas šajos Noteikumos noteiktās saistības, Klientam nav tiesību izmantot jebkādus Veikala Pakalpojumus.
    1.5.Veikals tiek atbrīvots no jebkādas atbildības tajos gadījumos, kad zaudējumi rodas tādēļ, ka Klients, neņemot vērā viņam sniedzamos ieteikumus un viņa saistības, nav iepazinies ar Veikala Noteikumiem, lai arī viņam šāda iespēja tika sniegta.
    1.6.Veikals patur tiesības jebkurā laikā mainīt Noteikumus. Klientam tiek piemēroti tie noteikumi, kas ir spēkā pirkšanas brīdī.

Datu aizsardzība

    2.1.Klientam pasūtot preces, reģistrācija nav obligāta, taču, veicot pasūtījumu, obligāti jāaizpilda preču pasūtījuma forma, kurā jāsniedz visi piegādei nepieciešamie Klienta personas dati: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, adrese, kur tiks piegādātas preces, tālruņa numurs, piegādes veids un citi preces piegādei svarīgi dati.
    2.2.Klientam, vēloties komentēt vai (un) vērtēt Veikalā piedāvātās preces, izveidot "Vēlmju groziņu", jāreģistrējas un jāpieslēdzas Veikalam, ievadot savu e-pasta adresi un paroli. Reģistrācijas anketā obligāti jāsniedz šie Klienta personas dati: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, parole. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī nepiespiesti mainīt datus, papildināt vai likvidēt.
    2.3.Klients apstiprina, ka sniedz Administratoram tiesības vākt, glabāt, sistematizēt, izmantot un kārtot jebkādā veidā, kas nav aizliegts ar Eiropas Savienības un Lietuvas Republikas tiesību aktiem, visus un jebkurus personas datus, kurus Klients tieši vai netieši sniedz Administratoram, apmeklējot Veikalu un izmantojot Pakalpojumus šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā un ievērojot nosacījumus.
    2.4.Administrators uzņemas informāciju par Klientu neatklāt trešajām personām, izņemot Administratora partnerus, kas sniedz ar Klienta pasūtījuma iesniegšanu vai izpildi saistītus pakalpojumus. Klienta personas datus var atklāt tikai pamatojoties uz gadījumiem, kas paredzēti Eiropas Savienības un Lietuvas Republikas tiesību aktos.
    2.5.Reģistrējoties vai veicot pasūtījumu, Klients apstiprina, ka ir pilngadīgs un ir tiesīgs iepirkties Veikalā.
    2.6.Reģistrējoties Klients uzņemas nevienam neatklāt savus pieslēgšanās datus. Tāpat, beidzot darbu, Klientam ir jāizrakstās no Veikala sistēmas, lai garantētu, ka neviens cits nepiekļūs Klienta datiem, īpaši tajos gadījumos, kad Klients izmanto publisku datoru (piem., universitātē, interneta veikalos u.tml.). Administrators neuzņemas jebkādu ar to saistīto atbildību, ja Klients atklāj savus pierakstīšanās datus vai, beidzis darbu, neizrakstās no Veikala sistēmas.
    2.7.Klients apstiprina, ka ir informēts, ka pārlūkojot Veikalu, datorā, kuru izmanto Klients, tiks saglabātas "kūkiji" (angļu val. "cookies"). "Kūkiji" - tie ir dati, kas tiek nodoti no Veikala uz Klienta datora cieto disku. "Kūkiju", kas tiek izmantoti Veikalā, pieņemšana nesniedz Administratoram pieeju Klienta personīgajai informācijai. Administrators izmanto kūkijus, kad nepieciešams identificēt Klienta datoru, - tas Administratoram sniedz iespēju piedāvāt labāku Pakalpojumu kvalitāti. Daudzas pārlūkprogrammas automātiski pieņem kūkijus pēc iestatījuma, bet Klients var attiekties no "kūkijiem" vai daļēji tos ierobežot, iestatot pārlūkprogrammā attiecīgas izvēles. Tādā gadījumā daži Veikala Pakalpojumi var nedarboties.
    2.8.Administratoram ir tiesības jebkurā laikā, bez iepriekšēja brīdinājuma, ierobežot vai pārtraukt Klienta iespēju izmantot Veikala pakalpojumus. Tāpat ir tiesības pārtraukt Veikala darbību, par to neinformējot Klientu.
    2.9.Sīkāku informāciju par Administratora izmantojamo datu aizsardzību ir norādīts atsevišķā nodaļā "Privātuma politika", kas ir neatdalāma Noteikumu daļa.

Līguma noslēgšana

    3.1.Pasūtījums tiek uzskatīts par iesniegtu, kad Klients iekļūst lapā, kurā tiek informēts, ka pasūtījums veiksmīgi pieņemts.
    3.2.Pirkšanas-pārdošanas līgums tiek uzskatīts par noslēgtu tad, kad Klients iesniedz pasūtījumu un elektroniskajā pastā, kuru norādīja reģistrācijas laikā vai preču pasūtīšanas formā, saņem vēstuli, kurā tiek apstiprināts preces/preču pasūtījums. No tā brīža Klientam ir pienākums samaksāt par pasūtītajām precēm tajā brīdī noteiktās cenas un tās pieņemt.
    3.3.Par šī līguma neatšķiramu daļu tiek uzskatīts pielikums, t.i., apstiprināts pasūtījums ar tajā norādītajām precēm, precīzu to skaitu un cenām.
    3.4.Ikvienu līgumu, kas noslēgts elektroniskā veidā, glabā Administrators.

bottom of page